Vytlačiť tútor stranu

Dušan Bill, dirigent

Je absolventom Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Svoje vzdelanie v oblasti cirkevnej hudby si ďalej prehlboval školeniami u profesorov Bernarda Huneau a Godeharda Joppicha. Je umeleckým vedúcim a dirigentom Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS a Bratislavského chrámového zboru.

V roku 1990 vytvoril projekt obnovenia výučby cirkevnej hudby v Slovenskej republike. Do roku 2011 bol vedúci oddelenia cirkevnej hudby, pedagóg zborového dirigovania Konzervatória v Bratislave. Ako dirigent úspešne viedol Komorný zbor Konzervatória v Bratislave i zbor Dómu sv. Martina v Bratislave.

Znovuobjavil, editoval a premiéroval mnohé historické diela cirkevnej hudby slovenských skladateľov a skladateľov slovenskej proveniencie, najmä diela zachované v archívoch Bratislavskej kapituly a Slovenského národného múzea. Súčasne je aj významným interpretom diel žijúcich slovenských skladateľov. Mnohí z nich mu venovali svoje skladby, aby ich jeho zbory premiérovali.

Mgr. art. Dušan Bill publikuje články s tematikou interpretácie liturgickej hudby, vedie majstrovské kurzy, organizuje semináre a vorkšopy doma i v zahraničí. Významnou mierou sa zaslúžil o medzinárodné uznanie a umelecké úspechy slovenského zborového umenia a slovenskej cirkevnej hudby.